Journal Cover Pictures

anbr202270061-blkfxd-0001-m
Journal cover
adtp202270020-gra-0001-m
打印
57fd376b4276dd682155c4b1195cbca

Ten Selected Original Research Articles

10-  Shuting Xu1, Kaixuan Cui1, Kaiqi Long, Jia Li, Wai-Ching Lam, Xiaoling Liang*, Weiping Wang*, Red light-triggered anti-angiogenic and photodynamic combination therapy of age-related macular degenerationAdvanced Science, 2023, 2301985 (Highlighted on the journal cover)

9-  Yaming Zhang1, Lu Liu1, Tianyi Wang, Cong Mao, Pengfei Shan, Chak Sing Lau, Zhongyu Li*, Weisheng Guo*, Weiping Wang*, Reactive oxygen species-responsive polymeric prodrug nanoparticles for selective and effective treatment of inflammatory diseasesAdvanced Healthcare Materials, 2023, 2301394

8-  Yang Zhou1, Kang Chen1, Wing Kak Lin, Jinzhao Liu, Weirong Kang, Yaming Zhang, Ranyao Yang, Leigang Jin, Yiyun Cheng, Aimin Xu*, Weiping Wang*, Photo-enhanced synergistic induction of ferroptosis for anti-cancer immunotherapyAdvanced Healthcare Materials, 2023, 2300994 (Highlighted on the journal cover)

7- Tianyi Wang1, Yaming Zhang1, Kang Chen, Yi Huang, Yuwei Liu, Shuting Xu, Weiping Wang*, CDK4/6 Nano-PROTAC Enhances Mitochondria-dependent Photodynamic Therapy and Anti-tumor Immunity, Nano Today, 2023, 50, 101890

6- Yuwei Liu, Kaiqi Long, Tianyi Wang, Weirong Kang, Weiping Wang*, Carrier-free nanodrugs for stemness inhibition-enhanced photodynamic therapyAggregate, 2023, 4, e284 (Highlighted on the journal cover)

5- Kang Chen, Lai Yee Cheong, Yuan Gao, Yaming Zhang, Tianshi Feng, Qin Wang, Leigang Jin, Eric Honoré, Karen S L Lam, Weiping Wang*, Xiaoyan Hui*, Aimin Xu*, Adipose-Targeted Triiodothyronine Therapy Counteracts Obesity-Related Metabolic Complications and Atherosclerosis with Negligible Side EffectsNature Communications, 2022, 13, 7838

4-  Kaiqi Long1, Yang Yang1, Wen Lv, Kuan Jiang, Yafei Li, Amy Cheuk Yin Lo, Wai Ching Lam, Changyou Zhan*, Weiping Wang*, Green light-triggered intraocular drug release for intravenous chemotherapy of retinoblastoma, Advanced Science, 2021, 2101754 (Highlighted on the journal cover)

3- Manman Jing1, Yafei Li1, Meimei Wang, Hao Zhang, Pengfei Wei, Yang Zhou, Nestor Ishimwe, Xiaowan Huang, Liansheng Wang, Longping Wen*, Weiping Wang*, Yunjiao Zhang*, Photoresponsive PAMAM-assembled nanocarrier loaded with autophagy inhibitor for synergistic cancer therapySmall, 17, 38, 2021, 2102295.

2-  Wen Lv, Kaiqi Long, Yang Yang, Sijie Chen, Changyou Zhan, Weiping Wang*, A Red Light-Triggered Drug Release System Based on One-Photon Upconversion-Like Photolysis, Advanced Healthcare Materials, 2020, 2001118

1-  Wen Lv, Yafei Li, Feiyang Li, Xin Lan, Yaming Zhang, Lili Du, Qiang Zhao, David L. Phillips, Weiping Wang*, Upconversion-like photolysis of BODIPY-based prodrugs via a one-photon process, Journal of the American Chemical Society, 2019, 141, 44, 17482-17486

 


Invited Reviews

5-  Weirong Kang, Yuwei Liu, Weiping Wang*, Light-responsive nanomedicine for cancer immunotherapyActa Pharmaceutica Sinica B, 2023, 1693

4-  Jinzhao Liu1, Weirong Kang1Weiping Wang*, Photocleavage-based photoresponsive drug deliveryPhotochemistry and Photobiology, 2021, DOI: 10.1111/php.13570 ( Special Issue on Emerging Developments in Photocaging.)

3-  Kaiqi Long1, Yuwei Liu1, Yafei Li and Weiping Wang*, Self-assembly of trigonal building blocks into nanostructures: molecular design and biomedical applications, Journal of Materials Chemistry B , 2020, 8, 6739--6752 (Emerging Investigator Themed Collection)

2-  Wen Lv and Weiping Wang*, One-Photon Upconversion-Like Photolysis: A New Strategy to Achieve Long-Wavelength Light-Excitable Photolysis, Synlett, 2020, 31, 1129-1134

1-  Yafei Li, Yaming Zhang and Weiping Wang*, Phototriggered targeting of nanocarriers for drug delivery, Nano Research, 2018, 11, 5424–5438